Urząd Miasta Bydgoszcz

 

 

      

Portalem administruje:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Psoriasis"

 

Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Chorych na Łuszczycę
"Psoriasis"

 

 

 

 

 

 

A A A

Leczenie łuszczycy rak i stóp przy użyciu leku biologicznego Efalizumab

 

 

 

Wstęp

Łuszczyca rąk i stóp jest trudną do leczenia chorobą. Objawia się zmianami typu płytkowego- blaszkowego lub krostkowego. Chociaż dłonie i podeszwy stóp stanowią zaledwie 2% powierzchni ciała, łuszczyca w tych miejscach może prowadzić do poważnych fizycznych dysfunkcji, które z kolei pogarszają jakość życia osoby dotkniętej tą chorobą.

Efalizumab jest przeciwciałem, które zakłóca wzajemne oddziaływanie komórek T i komórek zawierający antygen, w ten sposób hamując różne procesy immunologiczne komórek T pośrednich. Ostatnio zebrane dowody wskazują na to, że Efalizumab może być skuteczny dla pacjentów z łuszczycą rąk i stóp.

 

Patofizjologia i rozpowszechnianie choroby

 

Łuszczyca jest zapalną, chroniczną chorobą skóry, która dotyka około 2% ludności USA. Zmiany skórne charakterystyczne dla łuszczycy mogą powodować fizyczne, psychologiczne i społeczne dysfunkcje u osób dotkniętych chorobą. Patofizjologia łuszczycy polega na nieprawidłowej odpowiedzi odpornościowej. Komórki T w skórze właściwej i w naskórku są nadaktywne. To z kolei objawia się zmianami skórnymi, które są cechą łuszczycy.

Zmiany skórne w łuszczycy rąk i stóp mogą się pojawiać na: dłoniach, podeszwach stóp, grzbietowej powierzchni rąk i stóp. Oprócz widocznych zmian typu blaszkowatego mogą pojawiać się też pęknięcia, strupy, rumień i nawracające bolesne krosty. Łuszczyca dłoni i stóp występuje u około 1/3 osób z łuszczycą, a co ciekawe, wielu pacjentów nie ma łuszczycy na innych częściach ciała. Nie są jeszcze znane biologiczne podstawy różnic w występowaniu łuszczycy na danym obszarze ciała.

Łuszczyca rąk i stóp może uczynić z rutynowych czynności typu: pisanie, chodzenie, uściśnięcie dłoni, czynności trudnych dla osoby chorej. Może to nie tylko głęboko zmienić jakość jej życia, ale również może mieć wpływ na członków rodziny i opiekunów. W celu lepszego zrozumienia tych rzeczy, badacze przeprowadzili ankietę wśród pacjentów z i bez łuszczycy rąk i stóp, aby porównać wpływ choroby na jakość życia. Wyniki wykazały, że pacjenci z łuszczycą rąk i stóp wskazywali na znacząco większą dysfunkcję i dyskomfort fizyczny spowodowane głównie stanami zapalnymi i dolegliwościami bólowymi, w przeciwieństwie do ankietowanych, którzy nie mieli łuszczycy rąk i stóp. Ankieta wykazała również, że dyskomfort chorych z łuszczycą rąk i stóp związany jest głównie z aktywnością a nie z kwestiami społecznymi. Zatem przeczy to założeniu, że łuszczyca rąk i stóp może prowadzić do większych dysfunkcji psychospołecznych niż łuszczyca innych części ciała. Co więcej, ankieta wykazała, że dla pacjentów odczuwających towarzyszący łuszczycy rąk i stóp ból i dyskomfort nie było tak ważne samo likwidowanie zmian skórnych jak głównie zmniejszenie bólu.

 

Ograniczenia leczenia konwencjonalnego

 

Łuszczyca rąk i stóp jest często oporna w leczeniu. Aktualnie stosowane terapie nie przynoszą zadowalających rezultatów. Dzieje się to między innymi dlatego, że trudniej jest przenikać lekarstwami przez grubszą skórę dłoni i podeszw stóp w porównaniu z chłonnością skóry innych części ciała. Biologiczne podstawy trudności w leczeniu przy pomocy konwencjonalnych metod pozostają niewyjaśnione. Na dzień dzisiejszy różne sposoby leczenia np. przy użyciu cyklosporyny i metotreksatu przynoszą efekty u niektórych pacjentów. Jednakże, aby były skuteczne, to muszą być podawane w dużych dawkach. To natomiast może prowadzić do pojawienia się efektów ubocznych jak na przykład wyższe ryzyko raka skóry.

 

Efalizumab

 

Efalizumab to rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw podjednostce α cząsteczki adhezyjnej LFA-1 - CD11a. Lek wywiera działanie immunosupresyjne. Przez blokowanie cząsteczki adhezyjnej na limfocytach dochodzi do redukcji zmian skórnych w łuszczycy. Efalizumab jest lekiem biologicznym, który został dopuszczony do leczenia średnich i lekkich łuszczyc typu blaszkowatego u dorosłych pacjentów. Bezpieczeństwo i skuteczność leku zostały dokładnie udokumentowane w licznych III- fazowych, losowych, kontrolowanych przez placebo, wieloośrodkowych badaniach. W badaniach tych 27%- 33% pacjentów leczonych lekiem Efalizumab osiągnęło 75% poprawę na obszarze objętym łuszczycą po 12 miesiącach leczenia.

 

Efalizumab w leczeniu łuszczycy rąk i stóp

 

Ostatnio opublikowano serię raportów mówiących o korzystnym działaniu leku Efalizumab w leczeniu pacjentów z łuszczycą rąk i stóp. Raport przedstawia przypadki 17 pacjentów (4 mężczyzn i 13 kobiet) z łuszczycą rąk i stóp typu blaszkowatego (11 osób), krostkowego (5 osób) i z obydwoma typami łuszczycy (1 osoba). Pacjenci byli w wieku od 29 do 33 lat, a okres trwania choroby wynosił od 3 do 30 lat. Łuszczyca rąk i stóp u tych pacjentów była oporna na leczenie różnymi sposobami i środkami np. na leczenie metotreksatem, cyklosporyną, psoralenem. Każdy z pacjentów dostawał podskórne zastrzyki leku Efalizumab (1mg/1kg/tydzień), a wynik leczenia był mierzony za pomocą między innymi wskaźnika PASI oraz stopnia zajętości powierzchni ciała chorobą. Przy leczeniu lekiem Efalizumab pacjenci osiągnęli 50%- 100% cofnięcia się łuszczycy już po 2 tygodniach jego stosowania. U 2 pacjentów uzyskanie 85% i 100% cofnięcia choroby trwało około roku. Jeden pacjent miał dodatkowo łuszczycę paznokci dłoni i stóp, które również ustąpiły po leczeniu. Efalizumab był generalnie dobrze tolerowany przez wszystkich pacjentów objętych badaniem. W kilku przypadkach pojawiły się u pacjentów hemolityczna anemia i lekkie bóle mięśniowe, lekkie objawy jak przy grypie, które cofały się przy leczeniu środkami przeciwko tym objawom. Niedawno zakończono inne badanie, mające na celu określenie efektywności i bezpieczeństwa stosowania leku Efalizumab. Badaniem objęto grupę 75 pacjentów z łuszczycą rąk i stóp (stany od średniego do ostrego). Badanie trwało 12 tygodni. W badanej grupie brali udział pacjenci z i bez krost, z i bez łuszczycy na innych niż ręce i stopy częściach ciała i którzy wcześniej nie byli leczeni tym lekiem. Pacjentom podawano Efalizumab w dawce 1mg/1kg/tydzień lub placebo. We wstępnym raporcie wykazano, że 46,2% pacjentów przyjmujących Efalizumab po 12 tygodniach leczenia osiągnęło PGA oceniane jako czysty, prawie czysty i umiarkowany w porównaniu do 17,9% pacjentów leczonych placebo. Pojawianie się efektów niepożądanych u pacjentów leczonych lekiem Efalizumab było podobne jak u pacjentów leczonych placebo.

 

Wnioski

 

Często lekarze, członkowie rodziny i opiekunowie niedoceniają wpływu łuszczycy rąk i stóp na życie chorego. A przecież proste, rutynowe czynności, bywają dużym wyzwaniem zarówno fizycznym jak i psychologicznym dla tych pacjentów. Próby znalezienia długoterminowych terapeutycznych możliwości z korzystnymi wskaźnikami bezpieczeństwa nie są jeszcze uwieńczone sukcesem. Potrzebne do tego jest zrozumienie patofizjologii łuszczycy rąk i stóp. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze pełnej i jednoznacznej odpowiedzi na terapię lekami biologicznymi, na jej toksyczność związaną ze zwiększonym dawkowaniem przy długoterminowym zażywaniu. Jak stwierdzono, ostatnio opublikowane studia przypadków i wstępne wyniki badań wykazały potencjalne zalety leku Efalizumab w leczeniu łuszczycy rąk i stóp.

 

 

 

“Treatment of Hand and Foot Psoriasis with Emphasis on Efalizumab”

L. Kircik

12/26/2007

 

http://www.medscape.com/viewarticle/567656

 

 

 

Oprac. Anna Szumacher

Ost. aktualizacja: 2008-12-01